Inleiding
Kinderopvang De Groene Weide heeft sinds december 2008 een oudercommissie. De commissie bestaat uit 3 leden, waarbij gestreefd is naar een evenredige vertegenwoordiging van alle ouders. De leden worden aangesteld voor 2 jaar en zijn eventueel herkiesbaar. Iedereen is vrij om deel te nemen. Bij meer dan 3 aanmeldingen zullen er verkiezingen worden gehouden.

Doel
De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen bij De Groene Weide. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd (en ongevraagd) advies uit te brengen aan de directie van De Groene Weide

De oudercommissie adviseert De Groene Weide over het beleid ten aanzien van o.a:

  • de uitvoering (het bieden van verantwoorde kinderopvang)
  • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • klachten en klachtenregeling
  • het tarief van de kinderopvang

Daarnaast zullen we als oudercommissie samen met jullie als ouder(s) en met de leidster(s), helpen organiseren van het zomerfeest, de ouderavond of een andere activiteit.

De oudercommissie van De Groene Weide vindt het belangrijk om ouders zoveel mogelijk te betrekken. Wij willen dus graag weten wat ouders bezighoudt en te maken heeft met de opvang bij De Groene Weide.

De Groene Weide - Vacature en stage

Werkwijze
De oudercommissie vergadert 4x per jaar. Anja Kamphuis, de leidinggevende, is normaliter bij deze vergaderingen aanwezig en informeert de oudercommissie over de gang van zaken en de eventuele veranderingen. Maar, indien wenselijk, kan de oudercommissie ook vergaderen zonder de leidinggevende. Ouders die niet aan de oudercommissie deelnemen, zijn vrij om punten in te brengen voor de vergaderingen.

Activiteiten
De oudercommissie koopt cadeaus voor jarige medewerkers van De Groene Weide.
Neemt met een presentje afscheid van stagiaires.
Verzint iets origineels bij een jubileum, huwelijk of geboorte van medewerkers van De Groene Weide.
Organiseert het ‘Zomerfeest’
En ondersteunt, waar nodig, een ouderavond of andere activiteit.

Communicatie
De oudercommissie communiceert via de mail. De agenda van een vergadering hangt op het prikbord en de notulen zitten in een speciale oudercommissie map (in de hal), ter inzage. Eenmaal per jaar brengt de oudercommissie tijdens een ouderavond een verslag uit van de activiteiten.

Contact
Voor alle informatie, vragen, suggesties en opmerkingen betreffende de OC, kunt u mailen naar: ocdegroeneweide@hotmail.nl

Samenstelling

Eline van Veldhuizen, voorzitter

Jessika Nijhof, penningmeester

Tamara Nijhof, secretaris